Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 962/2003 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων