2003/687/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2003, σχετικά με κρατικές ενισχύσεις που χορήγησε η Γερμανία υπέρ της Linde AG (Σαξονία — Άνχαλτ) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 647]