Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 576/2000 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2000, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2993/94 για τον καθορισμό των ενισχύσεων για τον εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων σε γαλακτοκομικά προϊόντα στο πλαίσιο του καθεστώτος που προβλέπεται στα άρθρα 2 έως 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου