Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1419/2002 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2002, για τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή σίκαλης στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 900/2002