Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1067/2003 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2003, για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή μακρόσπερμου λευκασμένου ρυζιού Β καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2002