Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 616/97 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 1997 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3886/92 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τα καθεστώτα επιδοτήσεων στον τομέα του βοείου κρέατος