ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1085/03 υποβολή: Roberta Angelilli (UEN) προς την Επιτροπή. Χρήση των πόρων του Σχεδίου Δράσης για την ασφαλή χρησιμοποίηση του Διαδικτύου εκ μέρους του Δήμου Pesaro.