Απόφαση της Επιτροπής, της 25/07/2012 περί του συμβατού μιας συγκεντρώσεως με την κοινή αγορά (Υπόθεση αριθ. COMP/M.6621 - CNP ASSURANCES / BNP PARIBAS / IMMEUBLE VAL-DE-MARNE) με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)