2001/767/EY: Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 2001, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta Uruguayn eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3388)