Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2301/97 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 1997 για την εγγραφή ορισμένων ονομασιών στο Μητρώο βεβαιώσεων ιδιοτυπίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 του Συμβουλίου περί των βεβαιώσεων ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)