ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1259/03 υποβολή: Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της άντλησης του μαζούτ από το Πρεστίζ.