ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-1706/00 υποβολή: Christa Randzio-Plath (PSE) προς την Επιτροπή. Μετατόπιση θέσεων εργασίας μέσω της χορήγησης ενισχύσεων.