Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1434/2003 της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2003, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (επιτραπέζια σταφύλια)