2001/41/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με το καθεστώς των εθνικών εμπειρογνωμόνων που αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου στα πλαίσια ενός καθεστώτος ανταλλαγής μεταξύ των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπαλλήλων των εθνικών διοικήσεων ή των διεθνών οργανισμών