Sklep Sveta 2003/432/SZVP z dne 12. junija 2003 o začetku vojaške operacije Evropske unije v Demokratični republiki Kongo