2003/432/ΚΕΠΠΑ: Απόφαση 2003/432/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2003, για την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό