ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0094/03 υποβολή: Laura González Álvarez (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Σχέδιο εκτροπής του ποταμού Καστρίλ στο κανάλι Χαμπαλκόν (Γρανάδα-Ισπανία).