Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Fiscalis (1998-2002)