Statligt stöd - Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter på åtgärd C 18/2001 (ex N 123/2000) - Klimatförᄂndringsskatt (Text av betydelse för EES)