Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2430/1999 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 1999 σχετικά με τη σύνδεση της έγκρισης ορισμένων πρόσθετων της ομάδας των κοκκιδιοστατιστικών και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών στις ζωοτροφές με τον υπεύθυνο κυκλοφορίας τους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)