2002/638/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, για ανάθεση σε οργανισμούς εκτέλεσης της διαχείρισης της ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση των προενταξιακών μέτρων στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια της προενταξιακής περιόδου