Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1252/2002 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2002, περί προσωρινής έγκρισης νέας πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)