Γραπτή ερώτηση E-006483/11 Rebecca Harms (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Ο ρόλος των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ στην ανάπτυξη της υποδομής μεταφοράς στην Ουκρανία