Κίνηση διαδικασίας (Υπόθεση COMP/M.1663 — Alcan/Alusuisse) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)