Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2480/2000 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2000, για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερμου, μεσόσπερμου και μακρόσπερμου Α λευκασμένου ρυζιού στο πλαίσιο της δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2283/2000