Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 541/2002 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2002, σχετικά με το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Ελβετίας και Λιχτενστάιν