Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 όσον αφορά προσωρινή παρέκκλιση για τις ατελείς εισαγωγές μπύρας στη Φινλανδία (COM(2000) 76 — C5-0138/2000 — 2000/0039(CNS))