Резолюция (ЕС) 2020/1903 на Европейския парламент от 14 май 2020 година, съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел X — Европейска служба за външна дейност