1999/735/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 1999, για το διορισμό ενός μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών