/* */

Απόφαση της Επιτροπής, της 21/02/2008 περί του συμβατού μιας συγκεντρώσεως με την κοινή αγορά (Υπόθεση αριθ. COMP/M.4687 - SACYR VALLEHERMOSO / EIFFAGE) με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (Το κείμενο γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)