Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats enligt avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap vad gäller antagandet av Gemensamma kommitténs arbetsordning, arbetsordningen för en panel, medlingsförfarandet och uppförandekoden för skiljemän