Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μεικτή επιτροπή που συστάθηκε με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, σε σχέση με τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της μεικτής επιτροπής, του εσωτερικού κανονισμού της ειδικής ομάδας διαιτησίας, της διαδικασίας διαμεσολάβησης και του κώδικα δεοντολογίας των διαιτητών / διαιτητριών