Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство, във връзка с приемането на Процедурния правилник на Съвместния комитет, Процедурния правилник на специална група, Процедурата по медиация и Кодекса за поведение на арбитрите