Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 100, 17 Απρίλιος 1997