Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 215, 12 Αύγουστος 1985