Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 276, 28 Οκτώβριος 1981