Υπόθεση C-719/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 15 Νοεμβρίου 2018 — Vivendi SA κατά Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni