Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 152, 5 Ιούνιος 1989