Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 251, 27 Σεπτέμβριος 1994