Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 135, 22 Μάιος 1986