Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 183, 16 Ιούλιος 1990