Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 176, 07 Ιούλιος 2009