Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 191, 1 Αύγουστος 1996