Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9737 — Ageas Portugal / JMRS / SPSI) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 131/01