Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 152, 10 Ιούνιος 1983