Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 169, 1 Ιούλιος 1988