Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 79, 26 Μάρτιος 1988