Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/18 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2018, για την έγκριση του δωδέκατου επικαιροποιημένου καταλόγου τόπων κοινοτικής σημασίας για την ηπειρωτική βιογεωγραφική περιοχή [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 8528]