Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 175, 04 Ιούλιος 2002