Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 48, 26 Φεβρουάριος 1986